Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục tháng 2 năm 2020

Chương trình giáo dục tháng 2 năm 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 02 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình giáo dục tháng 1 năm 2020

Chương trình giáo dục tháng 1 năm 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 01 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình giáo dục tháng 12 năm 2019

Chương trình giáo dục tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 12 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình giáo dục tháng 11/2019

Chương trình giáo dục tháng 11/2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 11 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2019- 2020

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2019- 2020

KÍNH GỬI: QUÝ PHỤ HUYNH TRƯỜNG MẦM NON BIBI. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019- 2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 10 năm học 2019-...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 9 NĂM HỌC 2019- 2020

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 9 NĂM HỌC 2019- 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019- 2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 9 năm học 2019- 2020...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 7 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 7 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 7 năm học 2018 -2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 6 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 6 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 5 năm học 2018 -2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 5 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 5 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 5 năm học 2018 -2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm