Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục tháng 11/2019

Chương trình giáo dục tháng 11/2019

Kính gửi: Quý phụ huynh Hệ thống trường Mầm Non BiBi ! – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019-2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 11 năm...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2019- 2020

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2019- 2020

KÍNH GỬI: QUÝ PHỤ HUYNH TRƯỜNG MẦM NON BIBI. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019- 2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 10 năm học 2019-...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 9 NĂM HỌC 2019- 2020

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 9 NĂM HỌC 2019- 2020

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2019- 2020; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 9 năm học 2019- 2020...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 7 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 7 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 7 năm học 2018 -2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 6 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 6 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 5 năm học 2018 -2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 5 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 5 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 5 năm học 2018 -2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 4 NĂM 2019

  Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 4 năm học 2018...
Đọc Thêm

Đọc thêm
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3 NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 3 NĂM 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh trường mầm non BiBi. – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 3 năm học 2018 -2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm
Chương trình giáo dục tháng 12 năm 2018

Chương trình giáo dục tháng 12 năm 2018

Kính gửi:quý phụ huynh trường mầm non BiBi – Căn cứ vào Chương trình giáo dục mầm non; – Căn cứ vào Kế hoạch giảng dạy, học tập của năm học 2018-2019; Theo đề nghị của các Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, giáo viên phụ lớp; Nhà trường thông báo Thời khóa biểu tháng 12 năm học 2018 -2019...
Đọc Thêm

Đọc thêm